Антропічний вплив на біорізноманіття. 11 клас. Дистанційне навчання

Конспект уроку для дистанційного навчання

Тема. Сталий розвиток та раціональне природокористування

Урок 6.

Тема. Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

Мета.

Знаннєвий компонент: наводить приклади видів-вселенців свого регіону, характеризує проблеми акліматизації та реакліматизації видів, пояснює необхідність раціонального використання природних ресурсів.

Діяльнісний компонент: оцінює вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища та його компонентів, застосовує екологічні знання в повсякденній діяльності.

Ціннісний компонент:дотримується правил охорони природи та екологічної етики.

Підручник: Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загал. серед. освіти/ Задорожний К. М. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-208с.:іл.

Хід заняття

І. Актуалізація опорних знань

Пригадай.

 1. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки.
 2. Необхідність охорони ґрунтів.
 3. Заходи з охорони ґрунтів.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

В галактиці безліч зірок і планет! Але тільки на одній з них є життя…

Без природи життя людини неможливе. Природа, що оточує нас, створює природні умови нашого існування. У цьому «беруть участь» усі її компоненти – гірські породи, повітря, ґрунти, вода. Тваринний світ – дивовижний та захоплюючий. Кожна тварина – унікальне, неповторне творіння природи, це багатовіковий витвір еволюції.

Різноманітна рослинність, вражаючі мальовничі пейзажі, розмаїття квітів, синє небо – все це ми маємо змогу спостерігати на власні очі, оскільки нам, пощастило жити на цій землі. Як впливає людина на різноманітність живих організмів? Які причини та наслідки деградації біорізноманіття?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Опорні терміни та поняття теми: біорізноманіття, генетичне, видове та екосистем не біорізноманіття, ендеміки, реліктові види, види-вселенці, акліматизація, реакліматизація, інтродукція.

Під біологічним різноманіттям, за Б.М.Міркіним, розуміють “кількість видів в екосистемі (чи угрупуванні) і кількісне співвідношення між цими видами”. У ширшому розумінні це поняття синонімічне з життям на Землі. У Конвенції про охорону біологічного різноманіття термін «біологічне різноманіття» визначається як різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони ; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем.

Види біорізноманіття:

Генетичне біорізноманіття: – це сукупність генофондів різних популяцій одного виду.

Видове різноманіття – це сукупність видів, що населяють територію.

Екосистемне (ландшафтне) біорізноманіття – це сукупність унікальних і типових лісових, лучних, болотних, степових, гірських, рівнинних, морських, річкових угрупувань.

Для людей біорізноманіття має економічну, рекреаційну, культурну, екологічну та інші цінності.

Рослинний світ України вражає багатством і різноманіттям. Рослинність лісів, степів, луків, боліт дуже багата і нараховує понад 25 тисяч видів рослин: 5100 судинних рослин, більше 15 тис. грибів і слизовиків, більш ніж 1 тис. лишайників, майже 800 мохоподібних і близько 4 тис. водоростей. Незважаючи на все природний рослинний покрив тут зберігся у вигляді фрагментів на загальному фоні розораних площ і являє собою вузькі смуги по річкових долинах, балках, на площах відчужень, вздовж залізничних колій, а також на природоохоронних територіях у межах природнозаповідного фонду.

Тваринний світ України налічує більше 45 тис. видів: понад 35 тис. комах, майже 3,5 тис. інших членистоногих, 1800 найпростіших, 1600 круглих червів, 1280 плоских червів та 440 кільчастих червів серед більш ніж 44 тис. безхребетних, близько 200 риб і круглоротих, 17 земноводних, 21 плазунів, близько 400 птахів і 108 ссавців із хребетних.

Біорізноманіття України характеризується певним ендемізмом та реліктовістю.

Ендеміки, або ендеми, мають обмежений ареал, тобто не виходять за межі природної області або провінції, котрі мають виразні фізико-географічні особливості. Третя частина рослин. Які належать до флори України є ендемічними видами. Ендеміки властиві відносно невеликій території, наприклад, Кримським горам, Українським Карпатам, Подільської та Донецької височин.

Реліктові — рослини і тварини, що входять до складу рослинного покриву або тваринного світу даної країни або області, як пережитки флори і фауни минулих геологічних епох, і які знаходяться в деякій невідповідності з сучасними умовами існування.
До Червоної книги України занесено 199 реліктів тваринного та рослинного світу.

Інтродукція – заселення видів на нові території.

Акліматизація – пристосування організмів до нових умов мешкання.

Реакліматизація – відновлення на певній території видів місцевих організмів, що зникають або вже зникли.

Проте навіть не дуже спостережливі городяни помічають, що дедалі менше стає птахів, метеликів, риби, грибів, ягід, а передмістя, куди вони виїжджають на відпочинок, з кожним роком втрачають свою привабливість. Зникнення видів і деградація довкілля викликають дедалі більше занепокоєння не лише вчених-екологів, а й усіх, хто хоч трохи стикається з природою.

Руйнування природного середовища життя – це основна причина вимирання біологічних видів. Сюди включається заготовка деревини, добування корисних копалин, вирубка лісу під пасовища, будівництво дамб і автомагістралей на місці незайманих ділянок дикої природи. Надмірна експлуатація природних ресурсів призводить до того, що екосистеми змушені відступати, а флора і фауна, що живе в них, втрачає необхідні умови існування. Природне середовище розчленовується, руйнується і знищується. Порушуються маршрути міграцій. Генетичне різноманіття бідніє. Популяції тварин і рослин не можуть протистояти хворобам та іншим несприятливим факторам. Біологічні види один за одним вимирають. Зникнення окремих видів може викликати ланцюгову реакцію: руйнування одного з компонентів природного комплексу не проходить безслідно для інших його компонентів. Якщо вимирають основні види екосистеми – це згубно впливає на більшість інших видів.

Чужорідні види

Коли людина ввозить в будь – яку екосистему чужорідні біологічні види, вони можуть зайняти екологічні ніші, що до того належали іншим видам. Іноді чужорідні види змінюють всю екосистему настільки, що витісняють інші види, або приносять із собою такі хвороби, проти яких у них немає імунітету.

Надмірна експлуатація природних ресурсів.

Деякі біологічні види гинуть саме з цієї причини. Яскравий приклад цьому – мандруючий голуб. На початку XIX століття популяція цих птахів у Північній Америці була найчисельнішою. Але наприкінці того ж століття, у результаті полювання на них, цей вид опинився на межі зникнення, а у вересні 1914 року в зоопарку міста Цінціннат помер останній мандруючий голуб.

Швидкий ріст населення

В середині XIX століття чисельність населення Землі складала один мільярд чоловік. Через півтора століття, коли ця цифра збільшилась до шести мільярдів, люди стали замислюватися, що використання ними природних ресурсів перевищує допустимі норми. Населення нашої планети невпинно зростає, і з кожним роком темпи витіснення нами різних видів тварин викликають все більшу тривогу.

Загроза глобального потепління

Але основною загрозою, на мою думку, є низький рівень охорони природи. Згідно оцінки Міжурядової комісії з кліматичних змін, протягом останнього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цельсієм. Таке різке потепління може викликати зникнення деяких видів тварин і рослин. За даними досліджень, підвищення температури води – одна з причин загибелі коралових рифів, які слугують середовищем життя багатьох морських організмів. За оцінками вчених, підняття рівня Світового океану на 1 м може призвести до затоплення великих прибережних ділянок заболочених земель, багатих різноманітною флорою та фауною. Деякі вчені вважають,що глобальне потепління викличе танення льодового покриву Гренландії і Антарктиди, а це загрожує екологічною катастрофою.

 

Проблеми екології – найгостріші проблеми нашого часу, і збідніння біорізноманіття – це свого роду бомба уповільненої дії, закладена під людську цивілізацію.

Збереження біорізноманітності — спільна справа всього людства. За сучасними оцінками, сьогодні темпи вимирання видів під антропогенним пресом перевищують темпи природного вимирання в 100—1000 разів, і навіть якщо ці темпи залишаться на нинішньому рівні (а поки що вони наростають), через 50—100 років планета втратить від 25 до 50 % сучасної видової різноманітності! Мільйони, десятки мільйонів видів можуть зникнути швидше, ніж людство дізнається про їхнє існування.

Основними засобами здійснення загальних заходів щодо збереження і невиснажливого використання біорізноманіття є:

 • розвиток економічних та заохочувальних підходів щодо збереження біорізноманіття;
 • інтеграція зацікавлених сторін в загальну справу збереження та невиснажливого використання біорізноманіття;
 • забезпечення фінансування різних природоохоронних заходів за рахунок Державного бюджету України;
 • координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадських організацій щодо збереження біорізноманіття центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • екологічна та біологічна освіта та просвіта населення, поширення знань щодо збереження біорізноманіття та невиснажливого використання ресурсів рослинного та тваринного світу;
 • підтримка ініціатив громадськості щодо збереження біорізноманіття, розвиток та поширення екологічного руху;
 • популяризація елементів місцевої народної культури та традицій.

У природоохоронному законодавстві є стаття 60, у якій сказано, що існують природні території та об’єкти, які мають значну екологічну цінність і підлягають особливій охороні. В Україні для збереження рідкісних видів рослин і тварин створено природно-заповідний фонд із 17 заповідників, 7 природних парків, 259 заказників, 124 пам’яток природи, 17 ботанічних садів, 710 заповідних урочищ, 6 зоопарків, 24 дендрологічних парків. Усього мережа природно-заповідного фонду налічує 6450 територій та об’єктів загальною площею 1665 тис. гектарів, що становить 2,8% території України.

1948 року було організовано постійну комісію з видів рослин і тварин, яким загрожує зникнення. Результатом роботи комісії стало створення Міжнародної Червоної книги. В Україні перше видання Червоної книги побачило світ у 1980 році. Червона книга – це державний документ про сучасний стан видів рослин і тварин, які перебувають під загрозою знищення, та про заходи щодо їхнього збереження і науково обґрунтованого відтворення.

ІV. Узагальнення, систематизація знань і вмінь

 1. Установіть відповідність між терміном та його визначенням
1. Акліматизація А  заселення видів на нові території
2. Інтродукція Б  пристосування організмів до нових умов мешкання.
3. Реакліматизація В  відновлення на певній території видів місцевих організмів, що зникають або вже зникли.

 

 1. Виконати тести https://naurok.com.ua/

https://naurok.com.ua/test/problema-aklimatizaci-ta-reaklimatizaci-vidiv-zberezhennya-bioriznomanittya-yak-neobhidna-umova-stabilnosti-biosfkri-94225.html

https://naurok.com.ua/test/antropologichniy-vpliv-na-bioriznomanittya-108349.html

 1. V. Домашнє завдання

Опрацювати п. 40.

Відповісти на запитання 1-4 до п.40 (усно), запитання 5*(письмово).

Опрацювати презентацію за посиланням https://vseosvita.ua/library/prezentacia-bioriznomanittta-prirodozapovidanna-ak-odna-z-form-zberezenna-bioriznomanitta-osnovni-kategorii-zapovidnih-obektiv-11-klas-100079.html

Використані джерела

 1. Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загал. серед. освіти/ Задорожний К. М. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-208с.:іл.
 2. https://vseosvita.ua/library/urok-kategoria-bioriznomanittageneticne-vidove-ta-ekosistemne-bioriznomanitta-pricini-j-naslidki-degradacii-bioriznomanittaprirodozapovidanna-ak-odna–129176.html

 

Leave a Reply

  ПнВтСрЧтПтСбНд