Зоологія. Ботаніка. Курс за вибором для учнів 10 класу. 35 годин.

Біологія (спецкурс) 10 клас

Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для до профільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Кам’янець-Подільський, «Аксіома», 2009 рік.

 

Зоологія. Ботаніка.

Курс за вибором для учнів 10 класу. 35 годин.

 

Тема уроку Дата
1. Поняття живої і неживої природи. Жива та нежива природа на атомному рівні. Жива та нежива природа на молекулярному рівні. Взаємозв´язок живої і неживої природи.  
2. Рівні організації живого: молекулярний, органоїдний, клітинний, тканинний, органо-системноорганний, організменний.  
3. Надорганізмові рівні життя: популяційний, видовий, біоценотичний, біосферний. Наукове значення вивчення біології за рівнями організації живого.  
Клітинний рівень організації життя
4 Клітинна організація живого. Клітинна теорія. Історія створення клітинної теорії. Рослинні та тваринні клітини. Порівняльна характеристика.  
5 Клітина – система. Рух – основна властивість живого та її реалізація на клітинному рівні. Структури клітини, які забезпечують опору і рух.  
6 Мембранна система клітин рослин та тварин. Великі поверхні мембран в клітинах еукаріот. Компартменти цитоплазми і цитозоль.  
7 Енергетична система клітини. Виділення тепла клітиною. Добування енергії з їжі клітинами тварин. Катаболізм. Мітохондрії.  
8 Білоксинтезуюча система. Анаболізм. Витрати енергії при синтезі макромолекул.  
9 Підтримка клітиною впорядкованості. Збереження, реалізація та відтворення генетичної інформації.  
10 Основні генетичні процеси у клітинах. Спадковий апарат у клітинах.  
Життя на рівні організмів
11 Основні властивості живого: дихання. Сонячна радіація – первинне джерело енергії на Землі. Використання сонячної енергії рослинами. Перехід енергії від рослин до тварин. Використання тваринами енергії органічних молекул їжі.  
12 Дихання на клітинному рівні та на рівні організму. Дихання як етап обміну речовин. Значення дихання.  
13 Класифікація організмів за диханням (аероби, анаероби). Дихання у рослин. Дихання у хребетних та безхребетних тварин.  
14 Основні властивості живого: живлення. живлення – основа анаболізму і катаболізму. Класифікація організмів за типом живлення (автотрофи, гетеротрофи, міксотрофи). Травлення зовнішнє і внутрішнє.  
15 Живлення рослин (фотосинтез і мінеральне живлення). фотосинтез у нижчих і вищих рослин. Порівняння фотосинтезу і дихання.  
16 Основні властивості живого: виділення. Виділення у рослин, як приклад багатофункціональності дії органів, їх частин та тканин. Продихи, сочевички, гідатоди, нектарники. Комахоїдні рослини. Значення виділення.  
17 Виділення у безхребетних тварин. Особливості будови та функцій нефрону людини. Еволюція видільної системи.  
18 Основні властивості живого: розмноження. Мітоз. Безстатеве розмноження: поділ (бінарний, множинний), брунькування, спороутворення, вегетативне розмноження (фрагментація, брунькування тощо). Значення безстатевого розмноження.  
19 Статеве розмноження тварин. Мейоз. Статеві клітини. Їх порівняльна характеристика. Гаметогенез. Спеціалізація клітин. Одностатевість і двостатевість. Гермафродитизм. Партеногенез – особлива форма статевого розмноження.  
20 Чергування одностатевого і двостатевого розмноження. Значення статевого розмноження. Порівняння статевого і нестатевого розмноження.  
21 Статеве розмноження рослин. Життєві цикли спорових і насінних рослин.  
22 Основні властивості живого: розвиток рослин. Основні етапи онтогенезу рослин. Життєві форми рослин. Особливості онтогенезу різних життєвих форм рослин.  
23 Основні властивості живого: розвиток тварин. Етапи онтогенезу людини (доембріональний, ембріональний, постембріональний).  
24 Прямий і непрямий розвиток. Неотенія.  
25 Основні властивості живого: рух. Спеціалізація м´язової клітини – скорочення. Рух у тварин. Види руху: амебоїдний, джгутиковий, війчастий, м´язовий.  
26 Основні властивості живого: ріст організмів. (ізометричний, алометричний; обмежений, необмежений, переривчастий).  
27 Ріст рослин. (верхівковий, вставний, бічний). Меристеми рослин (апікальна, інтеркалярна, бічна, ранева). Значення росту.  
28 Подразливість рослин. Тропізми, настії, нутації: характерні особливості, механізми, значення. Приклади ростових рухів у рослин.  
29 Подразливість тварин. Рефлекси. Інстинкти. Види рефлексів та їх характеристика. Порівняння умовних та безумовних рефлексів. Нервова регуляція. Значення нервової регуляції.  
30 Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Гормони, гуморальна регуляція та її значення.  
31 Значення гуморальної регуляції, гіпоталамусу, гіпофізу в узгодження функцій організму зі змінами довкілля. Приклади нейрогуморальної регуляції.  
Надорганізмові рівні живого
32 Систематика тварин. Екологічні групи тварин. Пристосування тварин до існування в різноманітних умовах середовища.  
33 Систематика рослин. Екологічні групи рослин. Пристосування рослин до існування в різноманітних умовах середовища.  
34 Царства живої природи. Взаємодія між представниками різних царств живої природи, ланцюги живлення, трофічні сітки.  
35 Узагальнення.  

Leave a Reply

    ПнВтСрЧтПтСбНд